Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet beskriver hur den här webbtjänsten följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Helsingfors stad ansvarar för webbtjänsten.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats Helsingfors stadsarkiv.

Webbplatsens adress är kaupunginarkisto.hel.fi

Stadens mål

Helsingfors stad strävar efter att de digitala tjänsternas tillgänglighet ska vara minst på nivå AA eller en högre nivå enligt regelverket WCAG, om det rimligen är möjligt.

Fullgörandestatus

Den här webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven för nivå AA, som föreskrivs i lag, enligt regelverket WCAG 2.1 med undantag av följande brister som har upptäckts.

Innehåll som inte är tillgängligt

Innehållet nedan uppfyller ännu inte alla tillgänglighetskrav som stadgas i lagen.

Upptäckta brister

Innehåll som inte är text Alla bilder har inte tydliga textalternativ för tekniska hjälpmedel (WCAG 2.1: 1.1.1 Innehåll som inte är text).

Webbplatsens språk: En del av innehållet motsvarar inte det valda språket på webbplatsen eller språkinställningarna har inte definierats för tekniska hjälpmedel (WCAG 2.1: 3.1.2 Språk för del av sida).

Åtgärdande av brister

Vi strävar efter att åtgärda upptäckta tillgänglighetsbrister kontinuerligt. Allt eftersom bristerna åtgärdas uppdateras förteckningen över tillgänglighetsbrister i utlåtandet.

Att få information i tillgängligt format

Med anledning av bristerna ovan kan du be om att få innehåll som inte är tillgängligt av den som upprätthåller webbplatsen. 

Helsingfors stadskansli/ Stadsarkivet

Tuomas Virtanen (tuomas.s.virtanen@hel.fi)

Upprättande av tillgänglighetsutlåtandet

Detta tillgänglighetsutlåtande har utarbetats 09.2.2024.

Utvärdering av tillgängligheten

I bedömningen av tillgängligheten har man följt Helsingfors stads arbetsordning och metoder som syftar till att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsmoment.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående sakkunnig i en auditering samt genom en självutvärdering.

Tillgängligheten har kontrollerats med hjälp av automatisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av webbplatsen och dess innehåll.

De brister som bedömningsverktygen rapporterat har granskats och vid behov korrigerats.

Tillgängligheten har kontrollerats som en utvärdering av en utomstående sakkunnig.

Uppdatering av tillgänglighetutlåtandet

Webbplatsens tillgänglighet kontrolleras genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt granskning med regelbundna intervall. Den här redogörelsen uppdateras i samband med att det görs ändringar på webbplatsen och tillgängligheten granskas.

Respons och kontaktuppgifter

För webbplatsens tillgänglighet ansvarar

Helsingfors stadskansli/ Stadsarkivet

Tuomas Virtanen (tuomas.s.virtanen@hel.fi)

Anmälan om innehåll som inte är tillgängligt

Om du anser att tillgänglighetskraven trots allt inte uppfylls kan du göra en anmälan per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsblanketten https://palautteet.hel.fi/sv/.

Begäran om information i tillgängligt format

Om du anser att webbplatsens innehåll inte är i tillgängligt format kan du begära att få informationen per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsblanketten https://palautteet.hel.fi/sv/. Staden har som mål att besvara förfrågan inom en rimlig tid.


Rättsskydd för tillgänglighet, verkställighetsförfarande

Om du anser att du inte fått svar på din anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelar detaljerat på sin webbplats hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn


www.tillgänglighetskrav.fi


webbtillganglighet@rfv.fi

Telefonväxel: 0295 016 000


Öppet: må-fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Staden främjar de digitala tjänsternas tillgänglighet genom att förenhetliga publikationsarbetet och genom att ordna kurser med fokus på tillgänglighet för personalen.

Webbplatsernas tillgänglighet följs upp kontinuerligt i samband med att de uppdateras. Staden reagerar genast på de brister som upptäcks. Målsättningen är att göra nödvändiga ändringar så fort som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och användare av tekniska hjälpmedel

Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och för användare av tekniska hjälpmedel. Stadens rådgivningssidor samt telefonrådgivning ger stöd.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtandet

Detta utlåtande har godkänts 15.2.2024

Helsingfors stadskansli/ Stadsarkivet

Helsingfors stad