Privata arkiv

Privata arkiv som förvaras i stadsarkivet

I stadsarkivet förvaras över 500 olika privata arkiv.

De minsta privata arkiven består av ett par dokument. Bland de privata arkiven finns också olika stiftelsers arkiv, såsom Stiftelsen kulturstaden Helsingfors arkiv.

Stadsarkivets samling av privata arkiv innehåller personarkiv och familjearkiv. Arkiven över stadens före detta tjänstemän har grupperats som en separat helhet bland personarkiven. Bland de privata arkiven finns också bostadsaktiebolags arkiv och som en separat helhet arkivmaterial om olika lokaler och hus.

Största delen av materialet i de privata arkiven är olika organisationers och föreningars arkiv. Till dessa hör arkiv från olika kvinnoorganisationer, scoutrörelsen, nykterhetsorganisationer och hobbyklubbar.

Ett av de största privatarkiven är arkivet för föreningen Olympia Helsinki XV 1952 ry som också ingår i Unescos Världsminnesregister.

Referensinformationen för de privata arkiven finns i arkivdatabasen Sinetti.

""
Bland de privata arkiven finns till exempel organisationers arkiv. Bilden visar Nuoren väen talkookirja från 1943 som ingår i arkivet Ungdomarnas talko.

Mottagande av privata arkiv

För tillfället mottaga vi inte privata arkiv till stadsarkivet. Vi ska informera här i vår webbsida då situtationen har förandrats.

Helsingfors stadsarkiv tar efter eget gottfinnande emot arkiv från föreningar och organisationer med säte i Helsingfors samt bostadsaktiebolags och privatpersoners arkiv. Stadsarkivet tar endast emot material som överlåts med full äganderätt. När arkiv överlåts tecknas ett överlåtelseavtal där villkoren för användningen av materialet avtalas. Donatorn måste ha rätt att överlåta materialet i fråga.

Stadsarkivet tar emot så enhetliga materialhelheter som möjligt. Av organisationer som fortfarande är verksamma tas inget material som är yngre än tio år emot. Stadsarkivet tar inte heller emot material som är mögligt eller annars i dåligt skick. Tidpunkten för överlåtelsen avtalas alltid separat med stadsarkivets kontaktperson.

Innan handlingarna flyttas ska donatorn kontakta stadsarkivet för närmare anvisningar om överföringen.

Kontakt tas via responsformuläret.