Allmänt om materialet

Helsingfors stadsarkivs material består i huvudsak av varaktigt arkiverade dokument och handlingar som uppstått inom verksamheten vid Helsingfors stads tidigare ämbetsverk och inrättningar samt de nuvarande sektorerna. Handlingarna överförs till stadsarkivet från sektorerna enligt ett separat avtal. 

Stadsarkivet får också ta emot privat arkivmaterial om Helsingfors enligt ett separat avtal. Mer information finns här.

Stadsarkivets samlingar omfattar i huvudsak perioden från 1720-talet till 2010-talet, men det äldsta dokumentet i arkivet, Johan III:s privilegiebrev till borgerskapet i Helsingfors, är från 1569.

Stadsarkivets samlingar omfattar i huvudsak perioden från 1720-talet till 2010-talet, men det äldsta dokumentet i arkivet, Johan III:s privilegiebrev till borgerskapet i Helsingfors, är från 1569.

De äldsta sammanhängande serierna av handlingar börjar från 1720-talet. Dessa omfattar bland annat många serier av handlingar från magistraten.

Stadsarkivets handlingar är i regel offentliga. Kunderna får tillgång till handlingarna i stadsarkivets forskarsal på beställning. Sekretessbelagda handlingar får användas med forskningstillstånd.

Bland de mest använda handlingarna finns bland annat följande:


Bild av Helsingfors polisens adressregisters adresskort 13481, Leino, Eila Tuulikki - Leino, Elias Nikodemus
Polisens adressregister; Eino Leinos adresskort. Polisens adressregister kan studeras på plats i stadsarkivet.Beställ materialet i Sinetti.