Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot nyt pysyvästi salassa pidettäviä

Vuoden 2024 alusta on astunut voimaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230703). Laissa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollossa muodostuneiden asiakastietojen käsittelyn eri osa-alueista ja yksi näistä osa-alueista on asiakastietojen salassapito. Laissa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen olevan pysyvästi salassa pidettäviä, mikä tarkoittaa etteivät julkisuuslaista (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) tulevat aiemmin voimassa olleet ehdot vaikuta näiden tietojen salassapitoajan päättymiseen. Toisin sanoen sosiaali- tai terveydenhuoltoa koskevat asiakastiedot eivät tule enää julkisiksi sen jälkeen, kun asiakirjan syntymisestä on kulunut 100 vuotta tai asianosaisen henkilön kuolemasta on kulunut 50 vuotta.

Kaupunginarkiston aineistojen kohdalla laki koskee siis esimerkiksi sosiaalihuollon ja lastensuojelun akteja, potilaskertomuksia, asiakas- ja potilaskortistoja, sosiaalietuuksia koskevia päätöksiä, huoltoviraston huoltojaostojen pöytäkirjoja, sosiaali- ja terveystoimijoiden kuolleiden asiakkaiden luetteloita. Arkistotietojärjestelmäämme Sinettiin tullaan päivittämään tiedot asiakirjojen salassa pidosta.

Uuden lain myötä kansalaisella on lähtökohtaisesti oikeus vain omiin asiakastietoihinsa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoihin on kuitenkin mahdollista hakea tutkimuslupaa Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta, joka vastaa myös kaupunginarkistossa säilytettäviin asiakastietoihin kohdistuvien tutkimuslupien myöntämisestä. Tutkimuslupia myönnetään pääasiassa tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusluvan myöntämisen periaatteena on, että tutkimuksen tavoitteet tukevat sosiaali- ja terveystoimen toiminnan kehittämistä. Täten esimerkiksi sukututkimus ei ole perusteltu syy tietojen saamiseksi.

Oheisen linkin kautta pääsee SOTEPE-toimialan sivulle, josta löytyvät ajankohtaiset ohjeistukset liittyen tutkimuslupien hakemiseen:

Omia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojasi pääset hakemaan oheisen linkin takaa löytyvällä lomakkeella: